ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27513 นางสาวปิยาภรณ์ จันทร์ไทรรอด มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง10 18/05/2561 08:41:35 น.
2 27516 นางสาวภัทรวรรณ พลซา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง10 18/05/2561 08:42:42 น.
3 28398 นางสาวช่อผกา สารวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 17/05/2561 21:35:34 น.
4 28399 นางสาวชาริสา ผางสา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 21:33:38 น.
5 28400 นางสาวณัตธิตา พลซา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 21:37:20 น.
6 28407 นางสาวมีรญา เทียบแก้ว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 17/05/2561 22:43:13 น.
7 28408 นางสาวรัฐกรานต์ พรมโสภา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 17/05/2561 21:34:33 น.
8 28412 นางสาวศศิวิมล นอศรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 18/05/2561 10:30:04 น.
9 28418 นางสาวสุนิสา เหตุเกษ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 17/05/2561 22:22:09 น.
10 28420 นางสาวอภิญญา สารวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:32:18 น.
11 28472 นางสาวอัฉราภรณ์ ศรีชมภู มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 21:41:07 น.
12 28647 นางสาวกุลณัฐ ดวงประทุม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 21:23:01 น.
13 28658 นางสาวทิพย์สุดา ดวงวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 21:19:00 น.
14 28668 นางสาวภัทรียา ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 22:20:44 น.
15 28707 นางสาวสุนิสา วงพิลา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 21:19:13 น.
16 30125 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์คุ้ม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง10 18/05/2561 08:40:39 น.
17 30127 นางสาวปรียาภรณ์ ดีลุนชัย มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง10 18/05/2561 08:38:49 น.
18 30128 นางสาวพิมวิภา แสนบุราณ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง10 18/05/2561 08:44:47 น.
19 30652 นางสาวกุลธิดา วรรณจงคำ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 22:09:36 น.