ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29602 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีพราย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 18/05/2561 10:12:38 น.
2 29603 เด็กชายจิรวัฒน์ เอี่ยมจุ้ย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 18/05/2561 09:50:35 น.
3 29609 เด็กชายปภพ สุระทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 18/05/2561 09:51:29 น.
4 29615 เด็กชายศตวรรษ โคตรวงษา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 18/05/2561 10:02:41 น.
5 30218 เด็กชายชนาธร สีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:30:52 น.
6 30220 เด็กชายณัฐภัทร พรมโสภา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:31:58 น.
7 30221 เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาแดง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:31:25 น.
8 30222 เด็กชายตะวัน พลซา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:22:17 น.
9 30225 เด็กชายปริญญา คำอด มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:34:30 น.
10 30227 เด็กชายพัชรพล ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:30:24 น.
11 30230 เด็กชายรัฐภูมิ มัครรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:34:45 น.
12 30234 เด็กชายอภินัทธ์ ประยงค์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:34:21 น.
13 30494 เด็กหญิงอาทิตยา กรุงสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 09:54:59 น.
14 30515 เด็กหญิงจีรนันท์ นิลประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 11:09:12 น.
15 30584 เด็กหญิงไปรยา เจษฎาวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:36:22 น.
16 30590 เด็กหญิงเมธิวัณ เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:35:47 น.
17 30595 เด็กหญิงสิรินดา วรรณภา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:34:22 น.
18 30596 เด็กหญิงสุณัฐดา สิงหาทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:34:08 น.
19 30597 เด็กหญิงหฤทัย อุปรีที มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:34:06 น.
20 30607 เด็กชายพีรพัฒน์ ทันยะรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:52:39 น.