ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27309 นางสาวอิศริยา อัศจรรย์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:30:11 น.
2 27514 นางสาวพรนภา หารโงน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง10 18/05/2561 09:08:05 น.
3 27614 นางสาวลักษณา ส่องแก้ว มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง10 18/05/2561 09:29:08 น.
4 29147 เด็กหญิงจินตพร บุญทัน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 10:15:16 น.
5 29152 เด็กหญิงปิยะณัฐ นามวงษา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 09:03:03 น.
6 29169 เด็กหญิงอรัญญา สีดาทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:58:46 น.
7 29170 เด็กหญิงอาทิตญา กองสีหา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 09:17:32 น.
8 29198 เด็กหญิงจุฑามาศ นามสีพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:22:46 น.
9 29212 เด็กหญิงปานไพลิน สะอาด มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:53:22 น.
10 29252 เด็กหญิงปิยาพัชร มะลิสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:52:42 น.
11 29258 เด็กหญิงรุ่งนภา แถวบุญตา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:54:17 น.
12 29260 เด็กหญิงวราภรณ์ สอนใสย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:51:12 น.
13 29263 เด็กหญิงศศิธร ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:51:00 น.
14 29269 เด็กหญิงอรญา ปัญญาสิม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:51:41 น.
15 29313 เด็กหญิงศิรดา ดินชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:59:35 น.
16 29339 เด็กหญิงจินตนา ไตยนำ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:54:22 น.
17 29971 เด็กหญิงจุทารัตน์ ไตยนำ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:42:56 น.
18 29983 เด็กชายบัณฑิตา ทอกไข มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:45:17 น.
19 29993 เด็กหญิงศสิมาภรณ์ สาลีศรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:43:11 น.
20 30668 นางสาวบุบผา ปัดชา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 18/05/2561 10:34:27 น.