ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28894 เด็กหญิงกัญญาพัชร เทพพุทธา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:12:25 น.
2 28897 เด็กหญิงณภัทร สุดสกลุ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:13:15 น.
3 28899 เด็กหญิงณัฐจิรา ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:11:08 น.
4 28901 เด็กหญิงธิดารัตน์ วรรณภา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:09:37 น.
5 28903 เด็กหญิงนาตยา อรรคสูรย์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:10:24 น.
6 28915 เด็กหญิงวรวีย์ พิมพิกุล มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:13:57 น.
7 28916 เด็กหญิงวันวิสา จุลลนันทน์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:07:17 น.
8 28917 เด็กหญิงวิภาพร ชินวงค์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:16:45 น.
9 29017 เด็กหญิงสุวิมล จันทร์ปาน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 18/05/2561 09:17:53 น.
10 29825 เด็กหญิงนัทวรรณ อาสานอก มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 10:11:39 น.
11 29830 เด็กหญิงภัทราภรณ์ นาสมพืช มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 10:10:55 น.
12 30124 นายเทพอนันต์ สอนสีดา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง10 17/05/2561 22:54:49 น.
13 30574 เด็กหญิงเกวลิน หวดสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:40:51 น.
14 30575 เด็กหญิงเกื้อกูล อ่อนหวาน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:36:33 น.
15 30583 เด็กหญิงปรียาภัทร เรืองแรงสกุล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:36:05 น.
16 30585 เด็กหญิงพัชรพร โสมาศรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:36:00 น.
17 30586 เด็กหญิงพัชรีธร มาตรผาง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:36:36 น.
18 30589 เด็กหญิงเมขลา จวงตะขบ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:38:48 น.
19 30592 เด็กหญิงศศิธร ภูเงิน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:36:15 น.
20 30593 เด็กหญิงสมฤดี สมัครไทย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:40:49 น.