ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28928 เด็กชายณัฐวุฒิ ตะพานบุญ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 10:08:48 น.
2 28945 เด็กหญิงจีระนันท์ ก่ายแก้ว มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 10:11:01 น.
3 28951 เด็กหญิงนิลดา บัวใหญ่รักษา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 10:10:15 น.
4 28952 เด็กหญิงเบญจภรณ์ คุณทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 10:05:31 น.
5 28954 เด็กหญิงปนัสยา แก้วผาบ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 10:04:07 น.
6 28965 เด็กหญิงวรนุช แก้วผาบ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 10:06:34 น.
7 28971 เด็กหญิงอรธิชา โกษาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 10:07:29 น.
8 29505 เด็กชายณัฐพงษ์ คุณาคม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 11:43:14 น.
9 29523 เด็กหญิงญานิศา เอมแย้ม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 22/05/2561 14:31:10 น.
10 29531 เด็กหญิงปัญญภัสส์ กันพนม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 11:42:47 น.
11 29536 เด็กหญิงมนัสนันท์ บงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 11:44:31 น.
12 29537 เด็กหญิงมยุรี ฝนธง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 16:18:24 น.
13 29678 เด็กหญิงธิดารัตน์ สายบุญตั้ง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 15:43:15 น.
14 29691 เด็กหญิงวาสนา สิทธิโห มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 15:46:24 น.
15 29695 เด็กหญิงสุชาดา คิริชี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 15:45:30 น.
16 29697 เด็กหญิงอทิตยา กิริซี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 15:42:57 น.
17 30164 เด็กหญิงธนพร พันลูกท้าว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 20/05/2561 22:08:01 น.
18 30325 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 08:39:55 น.
19 30404 เด็กหญิงณัฐกมล พรมมี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 19/05/2561 07:55:54 น.
20 30510 เด็กหญิงเกษสุดา พิมพ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 19/05/2561 21:25:27 น.