ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 30292 เด็กหญิงปาริชาติ วังพุฒ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 18/05/2561 19:55:07 น.
2 30314 เด็กหญิงกานดา เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 08:48:23 น.
3 30315 เด็กหญิงจุฬารัตน์ พึ่งสุข มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 08:44:07 น.
4 30319 เด็กหญิงนวนันท์ เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 08:28:49 น.
5 30331 เด็กหญิงวันวิสา เกลี้ยงไธสง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 08:01:41 น.
6 30362 เด็กหญิงปฐมพร พลซา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:36:25 น.
7 30373 เด็กหญิงอนุธิดา นักผูก มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 19:30:33 น.
8 30399 เด็กหญิงกวินทิพย์ ผิวมะลิ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 19/05/2561 19:55:23 น.
9 30400 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:15:47 น.
10 30408 เด็กหญิงนภาพร จันมะโฮง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:15:51 น.
11 30410 เด็กหญิงเพลงเพียร เพียปลัด มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:11:18 น.
12 30413 เด็กหญิงอพิณยา แก่นตา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:18:05 น.
13 30434 เด็กหญิงเกศรินทร์ รัตนภักดี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 20:00:25 น.
14 30445 เด็กหญิงบัณฑิตา ภูแดง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 19:58:38 น.
15 30518 เด็กหญิงชไมภรณ์ แสงจำปี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 17:31:55 น.
16 30520 เด็กหญิงณัฐสุดา เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 19/05/2561 20:43:41 น.
17 30588 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 20/05/2561 18:00:40 น.
18 30594 เด็กหญิงสวรรยา สอนลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 19/05/2561 20:36:41 น.
19 30632 เด็กหญิงรัตยาพร รักษาชนม์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 22/05/2561 10:15:12 น.
20 30677 นางสาวรัตติกา บงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 21/05/2561 18:57:29 น.