ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29131 เด็กชายธีรวัฒน์ ผสม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 22/05/2561 14:13:46 น.
2 29144 นางสาวกมลรัตน์ อุปรีที มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 22/05/2561 14:11:09 น.
3 29145 เด็กหญิงกุลธิดา มหาคามินร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 22/05/2561 14:12:41 น.
4 29146 เด็กหญิงเกวรินทร์ จุตะโน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 22/05/2561 14:13:13 น.
5 29148 เด็กหญิงเจนิสุตา ถิ่นสพุง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 22/05/2561 14:11:27 น.
6 29153 เด็กหญิงพรชนก สิมมาสุด มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 22/05/2561 14:13:10 น.
7 29156 เด็กหญิงภัทธิพร แพงวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 22/05/2561 14:12:05 น.
8 29157 เด็กหญิงมัทนพร สาโสด มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 22/05/2561 14:12:41 น.
9 29727 เด็กหญิงนฤมล ผาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 18/05/2561 20:28:47 น.
10 29841 เด็กหญิงสุชานันท์ กองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 11:42:41 น.
11 29842 เด็กหญิงสุชานันท์ ทุมจันดา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 22/05/2561 09:04:17 น.
12 29843 เด็กหญิงเสาวรส บุญปัน มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 11:46:46 น.
13 29844 เด็กหญิงอรปรียา มีผล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 22/05/2561 09:03:32 น.
14 30530 เด็กหญิงศศิรดา ภูมิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 18/05/2561 21:37:00 น.