ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28193 นายนิติกร ศรีวิสัย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 12:00:27 น.
2 28353 นางสาวจุฑามาศ แดงพรม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 24/05/2561 12:19:06 น.
3 28427 นายธนา พลซา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 24/05/2561 12:21:27 น.
4 28429 นายเบญจรงค์ ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 12:00:20 น.
5 28430 นายปิยะพงษ์ ศรีมงคล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 24/05/2561 12:24:57 น.
6 28480 นายปุญญพัฒน์ บุญไพโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 18/05/2561 19:52:40 น.
7 28527 นายณัฐภัทร ช่างไชย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 24/05/2561 12:02:05 น.
8 28528 นายดวงชีวะ สนิทยา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 23/05/2561 08:17:22 น.
9 28633 นายเจษฎาภรณ์ น้อยดี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 24/05/2561 12:16:48 น.
10 28637 นายปฐมพงษ์ ครสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 24/05/2561 12:20:45 น.
11 28641 นายสัญญากร เข็มทอง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 24/05/2561 08:53:45 น.
12 28656 นางสาวดารณี ดอกพุทธา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 24/05/2561 12:13:48 น.
13 29492 นางสาวณัฐสุดา ดิษเจริญ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 24/05/2561 12:18:11 น.
14 30659 นายภูเบศ ศาสตร์ประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 24/05/2561 12:24:20 น.
15 30660 นายรัชพล คูหา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 24/05/2561 12:22:17 น.