ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27789 นางสาวชมพูนุท มาใส มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 18/05/2561 07:12:21 น.
2 27802 นางสาวพรนภา นามวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 22:03:16 น.
3 27915 นางสาวปิยาภรณ์ สตางค์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 21:59:41 น.
4 28657 นางสาวตามตะวัน โสดามา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 21:14:04 น.
5 28677 นางสาวศุภกร จันทะโยธา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 21:14:43 น.
6 29132 เด็กชายธีระวัฒน์ นารี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:39:59 น.
7 29160 เด็กหญิงวิภาดา เหตุเกษ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:37:03 น.
8 29167 เด็กหญิงอรพรรณ เมตตาหลวง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:35:56 น.
9 29178 เด็กชายธีรภัทร์ ขวัญแจ่ม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:43:49 น.
10 29211 เด็กหญิงปาณิสา สุริยะมณี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 07:47:30 น.
11 29213 เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงอุไร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:38:37 น.
12 29324 เด็กชายนันทพงศ์ เพ็งแจ่ม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:43:56 น.
13 29325 เด็กชายนาวิน เทียนทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 10:40:37 น.
14 29496 นายรุ่งอรุณ ภักมี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 17/05/2561 22:21:22 น.
15 29610 เด็กชายพงค์ศักดิ์ วันนา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 18/05/2561 09:22:24 น.
16 29612 เด็กชายพีรพัฒน์ พลวงค์ษา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 18/05/2561 09:17:02 น.
17 29613 เด็กชายยศกร เวชบรรพต มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 18/05/2561 09:32:20 น.
18 30217 เด็กชายเกียรติยศ พุฒเปีย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:18:20 น.
19 30348 เด็กชายรัฐภูมิ ถำวาปี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 17:41:45 น.
20 30621 เด็กหญิงเนตรอัปสร ปาจี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:59:59 น.