ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 30193 เด็กชายวีรภัทร บุญปัน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:04:59 น.
2 30195 เด็กชายสิทธิโชค บุญเทียม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:10:45 น.
3 30200 เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพย์โชติ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:09:49 น.
4 30202 เด็กหญิงนันทิยา ชำนาญ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:06:45 น.
5 30206 เด็กหญิงปาริชาติ ไทยสา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:08:28 น.
6 30212 เด็กหญิงศศิภา จิตตะ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:05:41 น.
7 30293 เด็กหญิงรัตยา ต่ายคง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 21/05/2561 20:11:16 น.
8 30295 เด็กหญิงศิรประภา สุวรรณสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 21/05/2561 20:09:30 น.
9 30316 เด็กหญิงธนภรณ์ จันแดง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 20/05/2561 14:23:11 น.
10 30318 เด็กหญิงนรีกานต์ มีโม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 20/05/2561 11:26:46 น.
11 30365 เด็กหญิงพรรธษา กองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 19:36:38 น.
12 30405 เด็กหญิงณัฐกัญญา อุทธบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:12:50 น.
13 30429 เด็กชายวัชรพล พุทธจง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 23/05/2561 10:19:12 น.
14 30430 เด็กชายสิทธิชัย รบชนะ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 23/05/2561 10:16:12 น.
15 30533 เด็กหญิงอริศรา ตระพรม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 20/05/2561 14:54:46 น.
16 30704 นางสาววิลาวัณย์ วงษา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 21/05/2561 16:34:57 น.
17 30705 นางสาวอรสา จันทะฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 21/05/2561 16:35:39 น.
18 30718 นางสาวดรุณี สอนสุภาพ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 21/05/2561 16:41:20 น.
19 30720 นางสาวปภัสรา ชาภักดี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 21/05/2561 16:37:57 น.