ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29034 เด็กชายธนากร ทองคำ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:50:55 น.
2 29035 เด็กชายนนท์ปวิธ บัวผุย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:52:55 น.
3 29050 เด็กชายอนวัช เทวะดา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:36:37 น.
4 29495 นายนวพล ตวงกระสินธุ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 18/05/2561 07:53:50 น.
5 29655 เด็กชายธนศักดิ์ นามวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 22/05/2561 08:53:14 น.
6 29906 เด็กชายภูริ อุทธตรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 08:43:33 น.
7 30205 เด็กหญิงปาริชาติ คุณเมือง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:15:18 น.
8 30209 เด็กหญิงมนฑิตา ปลัดกอง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:13:53 น.
9 30215 เด็กหญิงอรณิชา วงษ์ชารี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:12:52 น.
10 30219 เด็กชายไชยสิทธิ์ พิมคีรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:37:51 น.
11 30226 เด็กชายปิยะพงษ์ คุณเมือง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:34:17 น.
12 30270 เด็กชายศิวกร ดวงแพงมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 11:55:21 น.
13 30273 เด็กชายอชิรวิทย์ สืบสิมมา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 11:15:58 น.
14 30359 เด็กหญิงญาณิศา สารวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:41:14 น.
15 30363 เด็กหญิงปานตะวัน นามราชา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:42:37 น.
16 30432 เด็กหญิงกฤษณา ชัยสา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 09:07:55 น.
17 30453 เด็กหญิงพัชราภรณ์ จุลลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 18:20:16 น.