ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26889 นางสาวจันทกานต์ สิมสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:02:11 น.
2 26938 นางสาวจันทิรา คุณเคน มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:03:45 น.
3 26948 นางสาวพัชรี โสภา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:06:20 น.
4 26949 นางสาวเพ็ญนภา เฮียงคำ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:07:21 น.
5 26957 นางสาวสินาพร ภูมิกระจาย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:54:21 น.
6 26991 นางสาวธัญญรัตน์ จตุเรศ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:09:08 น.
7 27051 นางสาวศศิธร รามศิริ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:56:13 น.
8 27129 นางสาวจงรักษ์ ช่อสะอึก มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:39:19 น.
9 27144 นางสาวปิยะนันท์ จันทะนะมูลตรี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:10:42 น.
10 27156 นางสาวสิรินภา ผาไลย์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:48:17 น.
11 27227 นางสาวกัญญารัตน์ พรมเขียว มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:41:52 น.
12 27234 นางสาวฐิตาภรณ์ บับภาเอก มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:41:58 น.
13 27270 นางสาวกัลยารัตน์ สุขสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:45:24 น.
14 27277 นางสาวณัฐธิชา คำโสภา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:49:27 น.
15 27283 นางสาวนันธ์หทัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:44:46 น.
16 27297 นางสาวศิริวรรณ เฉลิมฉัตร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 18/05/2561 08:25:07 น.
17 27303 นางสาวอภิชญา อามาตหิน มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:45:49 น.
18 27791 นางสาวฑิตยา ดีสง่า มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:14:23 น.
19 29401 นางสาวฐิตา ไชยพิลา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:36:15 น.
20 29404 นางสาวมัชฌิมา โหมดนอก มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 17/05/2561 20:44:49 น.