ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27693 นางสาวจารุวรรณ ขุนสอน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 17/05/2561 22:06:00 น.
2 27707 นางสาวพรชิตา คล้ายประยูร มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 17/05/2561 22:07:00 น.
3 27743 นางสาวตรีญาณภัทร แถลงกัณฑ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:02:36 น.
4 27902 นางสาวชนม์นิภา รัตนนท์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:04:56 น.
5 27903 นางสาวญานิสา สอนสุภาพ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 17/05/2561 22:08:29 น.
6 27906 นางสาวทิวาวรรณ รังมะโน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 22:03:00 น.
7 27907 นางสาวนริศรา คำชด มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 17/05/2561 22:04:06 น.
8 27917 นางสาวพิยะดา ล้วนอำนวยโชค มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 21:59:59 น.
9 27920 นางสาวรุ่งฤดี แก่งดาภา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 22:05:39 น.
10 27922 นางสาววริญธร หมอยา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 22:03:46 น.
11 27924 นางสาวศศิวิมล บุญประสพ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:00:19 น.
12 27925 นางสาวศุภสุตา ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 17/05/2561 22:09:15 น.
13 27927 นางสาวสิริวิมล แก่งจำปา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 22:06:12 น.
14 27928 นางสาวสุภาสินี เทวสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:08:58 น.
15 27930 นางสาวอาทิตยา วรรณชัย มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:09:02 น.
16 27961 นางสาวปิยะพร ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:04:08 น.
17 30067 นางสาวอารียา ตองหว้าน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:08:11 น.
18 30085 นางสาวรวิสรา อุปาระ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:12:25 น.
19 30086 นางสาวศศิฉาย คำภาพล มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:13:21 น.
20 30089 นางสาวอรณี มูลกองศรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:12:41 น.