ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29564 เด็กชายอนุวัฒน์ ผางมา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 23/05/2561 08:37:07 น.
2 29570 เด็กหญิงจิณณพัต แสงไกร มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 23/05/2561 08:40:09 น.
3 29586 เด็กหญิงพิยดา บุญหลาย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 23/05/2561 08:39:17 น.
4 29587 เด็กหญิงภัทราภรณ์ เสนาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 23/05/2561 08:42:42 น.
5 29590 เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำมา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 23/05/2561 08:38:09 น.
6 29591 เด็กหญิงวชิราภรณ์ พันธ์คำภา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 23/05/2561 08:36:10 น.
7 29594 เด็กหญิงศรัญพร กองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 23/05/2561 08:41:16 น.
8 29836 เด็กหญิงลานนา พลเวียง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 11:27:36 น.
9 29837 เด็กหญิงวรรณศิริ นาสมพืช มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 11:25:52 น.