ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29155 เด็กหญิงพัชรินทร์ แสงประชุม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:25:48 น.
2 29158 เด็กหญิงรัตนาพร สารวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:33:31 น.
3 29164 เด็กหญิงโสภิตนภา โสดามา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:25:16 น.
4 29175 เด็กชายธรรมรักษ์ บุญหนัก มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:15:23 น.
5 29221 เด็กหญิงอารียา อินทรตระกูล มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:33:16 น.
6 29232 เด็กชายประภัทร ลีกระจ่าง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:21:52 น.
7 29237 เด็กชายวรากร มงคลศรีวิทยา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:20:09 น.
8 29262 เด็กหญิงวาสนา ไตยนำ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:24:28 น.
9 29270 เด็กหญิงอารยา พรหมมาศ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:28:51 น.
10 29340 เด็กหญิงจิรภาฎา พันธุมี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:34:56 น.
11 29804 เด็กชายนวพล แย้มมาก มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 24/05/2561 09:34:07 น.
12 29816 เด็กหญิงกนกวรรณ กลางคาร มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 11:14:01 น.
13 29818 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรเกษ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 09:49:33 น.
14 29820 เด็กหญิงณัฐภรณ์ วรรณชัย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 09:52:40 น.
15 29831 เด็กหญิงมุขรินทร์ อุ่นกลาง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 11:12:53 น.
16 29847 เด็กหญิงอาทิตยา สุวรรณกูฎ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 11:11:10 น.
17 29912 เด็กหญิงกัญญารัตน์ โกศล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 09:37:52 น.
18 29918 เด็กหญิงชีวาพร วันริโก มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 09:40:21 น.
19 29925 เด็กหญิงทิพยวรรณ คำมา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 09:40:07 น.
20 29939 เด็กหญิงสุพิชชา ยานุ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 09:38:55 น.