ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28695 นางสาวขัตติยาพร ดอกจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 19/05/2561 19:54:00 น.
2 28697 นางสาวธัญลักษณ์ สงเมือง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 19/05/2561 18:47:21 น.
3 28698 นางสาวนริศรา คิริชี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 19/05/2561 19:53:18 น.
4 28701 นางสาวมัลลิกา รามศิริ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 19/05/2561 18:46:37 น.
5 29999 เด็กชายกิตติพงศ์ สิงห์คูณ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง11 22/05/2561 08:58:35 น.
6 30000 เด็กชายไตรเทพ ศรีฟักแตง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง11 22/05/2561 08:52:42 น.
7 30002 เด็กชายพิชวิทย์ ศักดิ์สิงห์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง11 22/05/2561 08:55:37 น.
8 30004 เด็กชายยศวริศ เลวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง11 22/05/2561 08:55:48 น.
9 30006 เด็กชายอมรเทพ เที่ยงมาก มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง11 22/05/2561 08:10:40 น.
10 30541 เด็กชายพัชรศิษฏ พานกระดึง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:44:14 น.
11 30547 เด็กหญิงกมลวรรณ งามประโคน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:15:06 น.
12 30548 เด็กหญิงคัทรินทร์ ภักดีมี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:10:00 น.
13 30549 เด็กหญิงชุติกาญจน โคพล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:12:41 น.
14 30550 เด็กหญิงชุติกาญจน แสงกอง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:08:26 น.
15 30551 เด็กหญิงธนญาณิน ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:17:29 น.
16 30552 เด็กหญิงนิยุตา ยศทะแสน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:07:19 น.
17 30553 เด็กหญิงบุญยาพร สุจริตรักธรรม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:12:25 น.
18 30554 เด็กหญิงมนัสนัน ภักมี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:16:00 น.
19 30556 เด็กหญิงวีรณัฐา ฮาดสม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:08:22 น.
20 30557 เด็กหญิงเศรษฐินีย์ แจ้งกำพี้ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:39:52 น.